Genç Kız Dergilerinde Kimliğin İnşası ve Bu Bağlamda Heygirl Dergisi

TEZ

Genç Kız Dergilerinde Kimliğin İnşası ve Bu Bağlamda Heygirl Dergisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
291291
Sayfa Sayısı
146
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Angela McRobbie 1978 yılında kaleme aldığı makalesinde o yıllarda İngiltere'de en çok satan genç kız dergisi Jackie'yi incelemiş, Jackie'nin sadece eğlencelik bir dergi olmaktan çok, genç kız kimliğinin inşasında çok önemli bir yer tutan kadınsılık kavramının dayandırıldığı bir ideolojiler sistemi olduğunun altını çizmiştir. Bir başka deyişle Jackie dergisi, genç kızlara toplumda varolan baskın toplumsal cinsiyet değerlerini empoze eden ve bir şekilde bu değerlerin kabul edilmesi için genç kızların rızasını alan bir mesajlar sistemidir. Bunu yaparken de genç kızları tüketime teşvik etmektedir. Bu çalışmada, McRobbie'nin söz konusu makalesinde kullandığı inceleme yöntemi kullanılarak, Türkiye'deki Heygirl dergisinin 2010 yılı boyunca çıkarmış olduğu 12 sayı incelenmiştir. Çağımızın postmodern tüketim ortamında Heygirl dergisinde genç kız kimliğinin temsil ediliş şekli, genç kızlardan ne gibi roller beklendiği veya genç kızlara ne tür mesajlar verilerek kimliklerinin nasıl şekillendirilmeye çalışıldığı incelenmiştir. Heygirl dergisinin içeriği ile toplumdaki baskın tüketim davranışları ve erkek egemen toplumsal cinsiyet rollerinin nerelerde kesiştiği araştırılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, Heygirl dergisinin kimlik, toplumsal cinsiyet ve tüketim konularını günümüzün postmodern toplumunda varolan baskın değerlere uygun olarak işlediği ortaya çıkmıştır. Heygirl dergisindeki çağa uygun olarak var olan baskın söylem, erkek egemen toplumsal cinsiyet kodlarını empoze etmekte ve ayrıca tüketime teşvik eden kodları da bu kodların beraberinde kullanmaktadır.

Ertekin, Ayşegül, Genç Kız Dergilerinde Kimliğin İnşası ve Bu Bağlamda Heygirl Dergisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yüksek Lisans, pdf.