Tüm Tezler

Toplam 4414 tez bulundu.

Bu sayfada 51 - 75 arası gösteriliyor.
Tez Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Yedinci Sınıf Denklemler Konusunda Akran Değerlendirme Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Başarısına Etkisi Sinem Ceren Çolak 2017
Sosyal Fobi ve Akran Baskısının Ergenlerde Madde Kullanımına Etkisi Veysel Can 2017
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran Şiddetine Maruz Kalma Düzeyi, Mizaç Tarzı ve Empatik Becerilerinin İncelenmesi Ayşe Nur Özdemir 2017
Korunmaya Muhtaç Olan ve Aileleri ile Birlikte Yaşayan 61-72 Aylık Çocukların Ahlaki Değerleri ile Akran İlişkileri ve Akran Şiddetine Maruz Kalma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Elif Yorgun 2017
Akran Dönütü Uygulamasının İngilizce'yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yabancı Dilde Yazma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Öğrencilerin Akran Dönütü Uygulaması Hakkındaki Fikirleri (Impact of Peer Feedback on EFL Learners' Foreign Language Writing Anxiety and Their Ideas About Peer Feedback) Mihri Kaynak 2017
Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç Yetişkin Erkeklerde Olumsuz Duygu Durumun Dikkat Yanlılığına Etkileri Emel Kalınkılıç 2017
Genç Nesil Tüketici Satın Alma Sürecinde Sosyal Paylaşım Sitelerinin Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Dilek Ulucan 2017
Bir Grup Genç Yetişkinde Bilinçli Farkındalık Düzeyi İle Başa Çıkma Tutumları ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aslı Nihan Çelikler 2017
Genç Yetişkin Bireylerin Anne-Babalarıyla Kurdukları İlişki Örüntüsünün Romantik İlişkilerindeki Kaygı ve Kaçınma Düzeylerini Yordama Gücü Ceren Akdağ 2017
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Siyasi Parti Liderlerinin Sosyal Medya Kullanımının Genç Seçmen Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma Sunay Gülsoy 2017
Genç Yetişkinlerde Şiddet İçeren ve İçermeyen Suç Davranışları ile Çocukluk Çağı Travmaları ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Merve Koçak 2017
Genç Yetişkinlikte Obsesif İnançların Mutluluk Üzerindeki Etkisinin Demografik Verilerle İncelenmesi Emine Kuru 2017
Kitle İletişim Araçlarının Genç Seçmenlerin Siyasi Tercihleri Üzerindeki Etkisi Mustafa Alp 2017
Karşılıklı Öğretim Stratejilerinin Genç Yabancı Dil Öğrencileri Dil Yeterlilikleri Üzerine Etkisi (The Impact of Reciprocal Teaching Strategies on Language Proficiency of Young EFL Learners) Kadir Dokur 2017
Genç İşsizliği Sorunu:Türkiye-AB Karşılaştırması Hicran Çoban 2017
Akademik Performans Odaklı Uluslararası Üniversite Sıralama Sistemlerinin Genel Sıralamalarına ve Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi Güleda Doğan 2017
Engelli ve Engelli Olmayan Ergen Bireylerin Algıladıkları Sosyal Destek ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Aylin Aslan 2017
Ergen Diyabetlinin Erişkin Döneme Geçişinde Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Kaygı Durumları Nurdan Yıldırım 2017
Anababa Tutumu, Anababa-Ergen İlişkisi ve Öğrencilerde İçsel Güdülenmenin İncelenmesi Djems Vıllard 2017
Erken Evlenen ve Çocuk Sahibi Olan Ergen ve Beliren Yetişkinlerin Kimlik Statülerinin İncelenmesi Reyhan Pehlivan 2017
Ergen İkizlerin Sosyal Kaygı Düzeylerini Azaltma Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi Şule Baştemur 2017
İlk Atak Psikoz Tanısıyla Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergen Hastalarda Madde Kullanım Bozukluğu Eş Tanısının Klinik Bulgularla İlişkisinin Araştırılması Tuğba Eseroğlu 2017
Hızlı Depresif Belirti Envanteri (HDBE17) Ergen Formunun Türkçe Geçerlik - Güvenilirlik Çalışması ve Psikometrik Özellikleri Can Tumba 2017
Klinik Olmayan Ergen Örnekleminde Depresif Belirtilerin Bilişsel Yatkınlık Faktörleri ve Sosyal-Çevresel Yatkınlık Faktörleri Açısından İncelenmesi Sinem Öztürk Dursun 2017
The İnvestigation of Parental İnvolvement İn Practices of English Language Learning For Young Adolescent Learners (Genç Ergen Öğrenciler Yönünden İngilizce Öğrenme Uygulamalarında Ebeveyn Katılımının İncelenmesi) Erol Poyraz 2017

Sayfalar