Anababa Tutumu, Anababa-Ergen İlişkisi ve Öğrencilerde İçsel Güdülenmenin İncelenmesi

TEZ

Anababa Tutumu, Anababa-Ergen İlişkisi ve Öğrencilerde İçsel Güdülenmenin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
468263
Sayfa Sayısı
76
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada, anababa tutumu, anababa-ergen ilişkisi ve öğrencilerde içsel güdülenme düzeyi incelenmiştir. Betimsel tarama modeli niteliğindeki bu araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 6 farklı ortaokulda öğrenim gören 137 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerine "Eğitimde Motivasyon Ölçeği", "Ebeveyn-ergen İlişkisi Ölçeği", "Anababa Tutumu Ölçeği" ve araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" uygulanmıştır. Anababa tutumu, ebeveyn-ergen ilişkisi ve öğrencilerde içsel güdülenme arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, anababa tutumu ile öğrencilerin içsel güdülenme düzeyi arasında negatif ve düşük bir ilişki olduğu (r= -.168; p< .05) görülmüştür. Buna karşın öğrencilerde içsel güdülenme düzeyi ile ebeveyn-ergen ilişkisi ölçeğinden alınan puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı (r= .008; p> .05) bulunmuştur. Araştırma kapsamında anababa tutumları ile ebeveyn-ergen ilişkisi arasında korelasyon da hesaplanmıştır. Bu iki değişken arasında da orta düzeyde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r= .428; p< .01). Öğrencilerin içsel güdüleme düzeyinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek üzere t-testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin içsel güdüleme ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür (t(135)=1.749; p>.05). Buna ek olarak, öğrencilerin içsel güdülenme düzeyinin sınıf düzeyine göre değişip değişmediğini belirlemek için tek boyutlu varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin içsel güdülenme düzeyinin, sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği (F(2-134)= 1.016; p>.05) tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmış ve gelecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

Vıllard, Djems, Anababa Tutumu, Anababa-Ergen İlişkisi ve Öğrencilerde İçsel Güdülenmenin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.