Erken Evlenen ve Çocuk Sahibi Olan Ergen ve Beliren Yetişkinlerin Kimlik Statülerinin İncelenmesi

TEZ

Erken Evlenen ve Çocuk Sahibi Olan Ergen ve Beliren Yetişkinlerin Kimlik Statülerinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
468232
Sayfa Sayısı
132
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada, erken yaşta evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş ergen ve beliren yetişkinler ile bekâr ve eğitimine devam eden gençlerin kimlik statüleri incelenmiştir. İlişkisel tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın grubunu, 150'si çocuk sahibi anneler (75 ergen ve 75 beliren yetişkin) ile 150'si bekâr ve eğitimine (75 ergen ve 75 beliren yetişkin) devam eden gençler olmak üzere 16-24 yaş grubunda yer alan toplam 300 kişi oluşturmuştur. Araştırma grubuna Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.00 programında çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin kimlik statülerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin test edilmesi amacıyla ki-kare analizi yapılmıştır. Bu araştırmada, görüşleri alınan katılımcıların kimlik statülerinin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği (X2=7.257; p>0.05) ancak katılımcıların medeni durumlarına ve çocuk sahibi olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Evli katılımcıların daha çok ipotekli (%38.0; n=57) kimlik statüsüne sahip olduğu, bekâr katılımcıların ise daha çok dağınık (%25.3; n=38) ve farklılaşmamış (%25.3; n=38) kimlik statüsüne sahip oldukları belirlenmiştir.

Pehlivan, Reyhan, Erken Evlenen ve Çocuk Sahibi Olan Ergen ve Beliren Yetişkinlerin Kimlik Statülerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans.