Bir Grup Genç Yetişkinde Bilinçli Farkındalık Düzeyi İle Başa Çıkma Tutumları ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

TEZ

Bir Grup Genç Yetişkinde Bilinçli Farkındalık Düzeyi İle Başa Çıkma Tutumları ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
466099
Sayfa Sayısı
98
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı, genç yetişkinlerde bilinçli farkındalık düzeyinin başa çıkma tutumları (pozitif yeniden yorumlama ve gelişme, zihinsel boş verme, soruna odaklanma ve duyguları açığa vurma, yararlı sosyal destek kullanımı, aktif başa çıkma, inkar, dini olarak başa çıkma, şakaya vurma, davranışsal olarak boş verme, geri durma, duygusal sosyal destek kullanımı, madde kullanımı, kabullenme, diğer meşguliyetleri bastırma, plan yapma) ve psikolojik iyi oluş düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesidir Araştırma verileri İstanbul ilinin Şişli ilçesinde bulunan iki ayrı danışmanlık merkezine başvuran 20-35 yaş arası 115 katılımcıdan toplanmış ancak nihai analiz 100 katılımcı üzerinden yapılmıştır. Araştırmaya katılmış olan bireylere, bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi vb. ile ilgili soruların yanıtlarını alabilmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Sosyodemografik Veri Formu, Bilinçli farkındalık düzeylerini tespit edebilmek için Bilinçli Farkındalık Ölçeği(BİFÖ) (Bkz., Ek 1), Başa çıkma tutumlarının değerlendirilebilmesi için Başa Çıkma Tutumları Değerlendirme Ölçeği (BÇTDÖ) (Bkz., Ek 2) ve psikolojik iyilik düzeylerinin ölçebilmek amacıyla Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ) (Bkz., Ek 3) 13 uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, bilinçli farkındalık ile pozitif yeniden yorumlama ve gelişme arasında pozitif yönde, zihinsel boş verme ve madde kullanımı arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu bulgulanmıştır. Araştırma sonucuna göre bilinçli farkındalık ile psikolojik iyi oluş arasında da pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bilinçli farkındalık düzeyinin cinsiyet, eğitim, ekonomik seviye değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür.

Çelikler, Aslı Nihan, Bir Grup Genç Yetişkinde Bilinçli Farkındalık Düzeyi İle Başa Çıkma Tutumları ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.