Genç Yetişkinlikte Obsesif İnançların Mutluluk Üzerindeki Etkisinin Demografik Verilerle İncelenmesi

TEZ

Genç Yetişkinlikte Obsesif İnançların Mutluluk Üzerindeki Etkisinin Demografik Verilerle İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
463421
Sayfa Sayısı
74
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada genç yetişkin bireylerin cinsiyet, medeni durum, anne-baba eğitim düzeyi, yaşanan yer vb. demografik özelliklerinin ve obsesif inançlarının mutluluk düzeyi ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada, mutluluk düzeyleri ve obsesif inanç düzeylerinin demografik değişkenlere göre gösterdiği farklılıklar da ele alınmıştır. Çalışmamanın evreni 2016-2017 eğitim yılı içerisinde Hatay ili, İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri ve Hatay il sağlık müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan bireylerin mutluluk düzeyini belirlemek amacıyla Oxford Mutluluk ölçeği (OMÖ) kullanılmıştır. Demografik bilgiler için, Kişisel Bilgi Formu ve Obsesif inançların düzeyinin belirlenmesi amacıyla Obsesif İnançlar Ölçeği (OİÖ) kullanılmıştır. Örneklem olarak seçilen Hatay İl Sağlık Müdürlüğü acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm genç yetişkin bireylere ulaşılmasının yanında araştırmaya katılmak isteyen tüm 18-25 yaş arası genç yetişkinlere de çalışmaya katılmıştır. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ile Üniversite Rektörlüğünün izin verdiği tarihte okulda olan ve çalışmaya katılmak isteyen tüm 18-25 yaş arası genç yetişkin öğrenciler ile çalışılmıştır. Araştırmaya 128'i kadın, 153'ü erkek olmak üzere 281 kişi katılmıştır. İstatistiksel analizleri yapmak amacıyla; araştırmanın alt problemleri için "Bağımsız Örneklemler T-Testi" ve "Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)" testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda anlamlı farklılığın bulunduğu değişkenlerde, anlamlı farklılığın nereden kaynaklandığını tespit etmek için "Tukey HSD" testi uygulanmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasında ilişki "korelasyon katsayısı" ile ölçülmüştür. Mutluluk puanları ile Obsesif inançlar puanları arasında negatif yönlü zayıf bir korelasyon saptanmıştır. Cinsiyet faktörüne göre farklılıklar incelendiğinde Mükemmelliyet/Kesinlik alt ölçeğinde erkekler kadınlara göre daha yüksek puan almışlardır ve istatistiksel olarak 'anlamlı' bir sonuç saptanmıştır. En çok kiminle vakit geçirdikleri açısından incelendiğinde; en çok 'yalnız' vakit geçirenler ile en 'çok eş-sevgili' ile vakit geçirenler arasında 'anlamlı' bir farklılık saptanmıştır. Bu araştırmada, medeni durum, öğrenci ve çalışan, yaşanan yer, aile yapısı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, kiminle yaşadığı gelir düzeyi değişkenlerine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Kuru, Emine, Genç Yetişkinlikte Obsesif İnançların Mutluluk Üzerindeki Etkisinin Demografik Verilerle İncelenmesi , Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.