Tüm Tezler

Toplam 4414 tez bulundu.

Bu sayfada 26 - 50 arası gösteriliyor.
Tez Adı Yazar/Hazırlayan Yıl
Ergenlerde Dindarlık ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Çarşamba Örneği) Yusuf Öztürk 2017
İlkokul Döneminde Anne Baba Tutumlarının Öğrenci Başarısına Etkisi Esenler İlçesi Örneği Ahmet Okuyucu 2017
İşletmelerde Staj Yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sorunlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Bekir Karataş 2017
7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Hatırlama Düzeyine Etkisi Samet Kaynak 2017
Perceptions on Blended Learning: A Study on Student And İnstructor Experiences in an English Preparatory Program (Harmanlanmış Öğrenme Algısı: İngilizce Hazırlık Programında Öğrenci ve Öğretmen Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma) Ersin Balcı 2017
Okullarda Yaşanan Tahripçiliğin (Vandalizm) Sıklığının, Nedenlerinin Ve Sonuçlarının Öğrenci Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi Ahmet Yıldırım 2017
Etkili İngilizce Öğretmeni Özellikleri: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Characteristics of an Effective English Language Teacher: Students' And Teachers' Perceptions) Didem Üstün 2017
The Relationship Between Learner Motivation And Vocabulary Size: The Case Of Iraqi EFL Classrooms (Öğrenci Motivasyonu Ve Kelime Dağarcığı Arasındaki İlişki: Iraklı Yabancı Bir Dil Olarak İngilizce Sınıfları Örneği) Mohammed Khaleel Khudhur Al Bodakh 2017
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yetişkin Öğrenci Sınıflarında Okuma Becerilerini Beyin Temelli Öğretim Stratejileri ile Öğretme (Teaching Reading with Brain Based Teaching Strategies in Adult EFL Classrooms) Münevver Akbaş 2017
Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Canan Varol 2017
Robotik Kodlama Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Kodlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi ve Etkinliklere İlişkin Öğrenci Yaşantıları İbrahim Kasalak 2017
Anadili Eğitim Dilinden Farklı Olan Öğrenci ve Velilerin Yaşadıkları Sorunların Çözümlenmesi (Diyarbakır İli Örneği) Nevruz Uğur 2017
Öğrenci Ebeveynlerinin Genel Özyeterlilik ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Ankara'da İki İlkokul Örneğinde İncelenmesi Berhiv Altun 2017
12-15 Yaş Arası Ergenlerde İstismar ve İhmal ile Akran Zorbalığı ve Benlik Algısı Arasındaki İlişki Birgül Demircan 2017
Ortaokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ile Okula Karşı Tutum (Kartepe İlçesi Örneği) Tacettin Açıkgöz 2017
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Akran Baskısı İle İlişkisinin İncelenmesi Nigar İnan 2017
İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran Zorbalığı ve Okula Aidiyet Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Derya Balak 2017
Anne Babası Boşanmış Çocuklarda Algılanan Anne Baba Tutumlarının Akran Zorbalığı Davranışı ile İlişkisi Eylül Ünaldı 2017
Akran Geri Bildiriminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisine Etkisi Mehmet Özşavli 2017
Ergenlerde Akran Zorbalığı, Sosyal Destek ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi İhsan Onur Kızılkan 2017
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Akran İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Büşra Şen 2017
UYGUN DEĞİL Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran ve Öğretmen Etkileşimlerinin Bağlanma Stilleri Açısından Değerlendirilmesi Meltem Akburak 2017
Lise Düzeyinde Çözeltiler Konusunun Öğretiminde Akran Öğretimi Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi Tamer Yıldırım 2017
Akran Aracılı Öğretim Yönteminin Normal Gelişim Gösteren Bireylerin Sosyal Kabulüne ve Özel Gereksinimli Bireylerin Benlik Saygısına Etkisi Halil Selimoğlu 2017
Ergenlerin Sosyal Zeka, Sosyal Kaygı, Akran İlişkileri, İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Mustafa Savcı 2017

Sayfalar