İlk Atak Psikoz Tanısıyla Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergen Hastalarda Madde Kullanım Bozukluğu Eş Tanısının Klinik Bulgularla İlişkisinin Araştırılması

TEZ

İlk Atak Psikoz Tanısıyla Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergen Hastalarda Madde Kullanım Bozukluğu Eş Tanısının Klinik Bulgularla İlişkisinin Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
460320
Sayfa Sayısı
137
Tez Türü
Tıpta Uzmanlık
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Psikotik bozukluğu olan erişkinlerde çok sayıda çalışma olsa da, ergenlerde psikotik hastalarda madde kullanım bozukluğu (MKB) eş tanısı ve saldırganlık üzerine yapılmış yeterince çalışma yoktur. Çalışmamızda ilk atak psikoz (İAP) ön tanısıyla servise yatışı yapılmış olan çocuk ve ergenlerde madde kullanım bozukluğu eş tanısı olan ve olmayan iki grup arasındaki sosyodemografik, klinik bulgular ve saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya çocuk ergen psikiyatri servisinde Şubat – Kasım 2016 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 30 İAP ve 26 İAP ve MKB tanılı hasta ardışık olarak alındı. Sosyodemografik, klinik bulgular ve madde kullanım paternleri açısından hastaların kendileri ve ailelerinden öykü alındı. Aile üzerinden geçmişe dönük olarak agresyon ile ilişkili olabilecek yıkıcı davranış bozuklukları tanıları yapılandırılmış görüşme (Aile ile Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi - ÇDŞG-ŞY –PL) ile tarandı ve ayrıca psikotik bozukluklar ve bipolar afektif bozukluk tanıları gözden geçirildi. Giriş ve çıkışta psikopatoloji ile ilişkili Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANNS), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (BPRS), Young Mani Derecelendirme Ölçeği ve Klinik Global İzlem Ölçeği (CGİ) klinisyen tarafından dolduruldu. Girişte agresyon düzeyiyle ilişkili Geçmişe Yönelik Açık Saldırganlık Ölçeği (GASÖ) kullanıldı. MKB eş tanısı alan grupta daha yüksek erkek cinsiyet oranı ve psikososyal faktörler açısından daha dezavantajlı durumda oldukları saptanmıştır. En sık kullanılan tercih maddeleri sırasıyla sentetik kannabinoidler (%46,2), esrar (%23,1), inhalan ve solventler (%15,4), ekstazi (%11,5) olarak bulunmuştur. Yaşam boyu en sık kullanılan maddeler: esrar (%92,3), ekstazi (%92,3), sentetik kannabinoid (%84,6), inhalan/solventler (%84,6), eroin (%34,6), kokain (%26,9), benzodiazepinler (%19,2), metamfetamin (%11,5), diğer maddeler (LSD, Selvia divinorum) (%11,5) olarak saptanmıştır. Kokain kullanımı giriş PANNS negatif alt ölçek skorları ve psikotik bulgulardaki düzelmeyle negatif korele bulundu, ayrıca kokain kullanımı daha fazla agresif davranışları yordamaktaydı. Şiddet öyküsü ve agresyonu ölçen GASÖ puanları açısından MKB eş tanısı alan grup daha fazla patoloji sergilemiştir. Bu çalışma sentetik kannabinoidler ve psikotik bozukluk gelişimi arasında ilişki kuran ilk çalışmalardan biridir. Kokain ve sentetik kannabinoidlerin psikotik bozukluk ve bipolar bozukluk gelişimine etkisi ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Eseroğlu, Tuğba, İlk Atak Psikoz Tanısıyla Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergen Hastalarda Madde Kullanım Bozukluğu Eş Tanısının Klinik Bulgularla İlişkisinin Araştırılması , Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017, Tıpta Uzmanlık, pdf.