7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Hatırlama Düzeyine Etkisi

TEZ

7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Hatırlama Düzeyine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
456567
Sayfa Sayısı
150
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada 7.Sınıf İnsan ve Çevre ünitesinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, çevreye karşı tutumuna ve bilgileri hatırlama düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma için; Konya ili Hadim ilçesinde iki adet ortaokul kullanılmıştır. Okullardan biri kontrol grubu, diğeri ise deney grubu olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Ünite Başarı Testi ve Çevresel Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 4 hafta boyunca, kontrol grubundaki öğrencilerle İnsan ve Çevre ünitesi geleneksel yöntemlere göre işlenirken, deney grubundaki öğrencilere ise aynı ünite akıllı tahta etkinlikleri kullanılarak işlenmiştir. Grupların denkliğini ölçmek için hazırlanan testler ön-test olarak uygulanmıştır. Uygulama bittikten sonra, her iki grubun başarılarını ve tutumlarını ölçmek için aynı testler son-test olarak uygulanmıştır. Son olarak da öğrenilen bilgilerin ne kadarının hatırlandığını ölçmek için 3 hafta sonra aynı test hatırlama testi olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde t-testi kullanılmıştır. Nicel verilerden oluşan bu çalışmada, elde edilen verilerin analizi sonucunda, deney grubu ile kontrol grubunun akademik başarıları arasında, deney grubu öğrencilerinin lehine istatistiksel olarak anlamlı olarak bir fark tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama hatırlama testi sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin hatırlama oranı, kontrol grubundaki öğrencilere göre daha fazladır. Bunlara ek olarak Çevresel Tutum Ölçeği son-test verilerinin analizi sonucunda, deney grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak bir fark tespit edilememiştir. Bu araştırmada elde edilen veriler ışığında; ortaokul 7.sınıf öğrencilerine İnsan ve Çevre ünitesinin öğretiminde akıllı tahta kullanımının akademik başarıyı artırdığı ve öğrenilen bilgilerin hatırlanmasının daha kolay gerçekleştiği sonucuna ulaşmıştır. Ancak akıllı tahta kullanımın öğrencilerin çevreye karşı tutumlarını geliştirmede etkili olamadığı tespit edilmiştir.

Kaynak, Samet, 7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Hatırlama Düzeyine Etkisi , Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.