İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yetişkin Öğrenci Sınıflarında Okuma Becerilerini Beyin Temelli Öğretim Stratejileri ile Öğretme (Teaching Reading with Brain Based Teaching Strategies in Adult EFL Classrooms)

TEZ

İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yetişkin Öğrenci Sınıflarında Okuma Becerilerini Beyin Temelli Öğretim Stratejileri ile Öğretme (Teaching Reading with Brain Based Teaching Strategies in Adult EFL Classrooms)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
460448
Sayfa Sayısı
150
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Öğrenme günlük yaşamımızda gerçekleşen karmaşık bir süreçtir. Bazı bilgiler kolayca öğrenilirken bazı bilgileri öğrenmek için ne kadar çaba gösterilse de öğrenmede güçlük yaşanmaktadır. Birey öğrenme sürecinde hem fiziksel hem de duygusal olarak aktif rol oynamaktadır. Ancak öğrenme sürecinde en önemli rolü beyin üstlenmektedir. Bu nedenle insan beyninin öğrenme mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Beyin fizyolojisi ve fonksiyonları ile ilgili yapılan araştırmaların sonucunda beynin öğrenme mekanizmasındaki temel ilkeler göz önünde bulundurularak beyin temelli öğrenme modeli geliştirilmiştir. Beyin temelli öğrenme modelinin amacı; öğrenme sürecinden en iyi verimi almak ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu çalışma; beyin temelli öğretme stratejilerinin İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma becerileri üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim gören ve Temel İngilizce dersini alan 1. Sınıf öğrencileri bu çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Deneysel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada deney grubu ve control grubundan oluşan ön-test son-test uygulamaları yapılmıştır. Deney grubunda uygulanan 12 haftalık beyin temelli öğretme sürecinden sonra deney grubu ve control grubuna ait olan ön-test ve son-test sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular beyin temelli öğretme stratejilerinin İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda uygulanmasının öğrencilerin İngilizce okuma becerilerinde önemli gelişmeler elde etmesine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca beyin temelli öğrenme metodu ile eğitim gören öğrencilerin İngilizce okuma becerileriyle ilgili olan kelime, dil bilgisi, yazım ve dil bilgisi becerilerinde de ilerlemeler gözlenmiştir. Bu çalışma ayrıca öğrencilerin beyin temelli öğretme stratejileri hakkındaki görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır ve bu nedenle öğrenci görüş anketi ve öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Anket ve görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, öğrencilerin beyin temelli öğretme yöntemine karşı olumlu görüşlerinin olduğunu ve beyin temelli öğretmenin öğrencilerin yabancı dil öğrenimine karşı olumlu düşünceler geliştirmesine katkıda bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunlara ek olarak deney grubundaki öğrencilerden ders sonunda toplanan yazılı kısa geri dönütler beyin temelli öğretme yönteminin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma problemlerini çözmekte etkili olduğunu göstermiştir.

Akbaş, Münevver, İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yetişkin Öğrenci Sınıflarında Okuma Becerilerini Beyin Temelli Öğretim Stratejileri ile Öğretme (Teaching Reading with Brain Based Teaching Strategies in Adult EFL Classrooms) , Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.