İşletmelerde Staj Yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sorunlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

TEZ

İşletmelerde Staj Yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sorunlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
471006
Sayfa Sayısı
116
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HAMEDOĞLU Haziran, 2017.xiv+101 Sayfa. Bu araştırmanın amacı, İşletmelerde staj yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sorunlarına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini, İstanbul'da eğitim gören devlete ait olan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde son sınıfta okuyan ve işletmelerde beceri eğitimi (staj) yapan toplam 1.009 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler SPSS V.22 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Ölçeklerden elde edilen verilerin analizinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ) gibi değerlerine yer verilmiştir. Bunun yanında iki bağımsız grubun anlamlılık düzeylerinin belirlenmesinde bağımsız değişkenler t-testi, ikiden fazla grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Anket çalışması 553 erkek, 456 kız öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Sorunlar; okul kaynaklı sorunlar, yasa kaynaklı sorunlar, işyeri kaynaklı sorunlar ve sosyal sorunlar olmak üzere dört boyutta değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin sorun olarak gördüğü alanlar, yasalardan kaynaklı sorunlar ve sosyal kaynaklı sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcılar yasa kaynaklı sorunlar içinde; staj sigortasının emeklilikte dikkate alınmamasını, yıl sonu beceri sınavını, staj ücretinin azlığını ve çalışma süresinin uzunluğu sorun olarak görmüşlerdir. Sosyal sorun olarak katılımcıların kendilerine ve ailelerine vakit ayıramaması öne çıkmıştır. Okuldan kaynaklanan sorunlar için erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında anlamlı herhangi bir fark yoktur. İşyerinden, yasalardan kaynaklı sorunlar ile sosyal kaynaklı sorunlar için ise anlamlı farklılık bulunmuştur.

Karataş, Bekir, İşletmelerde Staj Yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sorunlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri , Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.