Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Akran Baskısı İle İlişkisinin İncelenmesi

TEZ

Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Akran Baskısı İle İlişkisinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
468791
Sayfa Sayısı
82
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin akran baskısı ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla analitik kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas il merkezinde bulunan ortaöğretim okullarında (29lise) öğrenim gören 21527 öğrenci, örneklemi ise sistematik örnekleme yöntemiyle bu evrenden seçilen 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi,1 mesleki ve teknik lise, 1 güzel sanatlar ve spor lisesi olmak üzere toplam 8 lisede öğrenim gören 993 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma kapsamındaki lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve akran baskısı ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen Saldırganlık ölçeği, Kıran (2002) tarafından geliştirilen Akran Baskısı Ölçeği ve tanıtıcı bilgileri içeren Kişisel Bilgi Formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde t testi, varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin Saldırganlık Ölçeği toplam puan ortalaması 129.82±24.11'dir, saldırganlık ölçeği puan ortalaması oldukça yüksek bulunmuştur. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerden; yaş arttıkça, erkeklerde, okul başarısı çok düşük ve sınıf tekrarı olanlarda, sağlık sorunu yaşayanlarda, arkadaşlık ilişkileri olumsuz olanlarda, sosyokültürel aktivitelerle ilgilenmeyenlerde, arkadaşları tarafından kararları verilen, sigara içen ve içme sıklığı 20 ve üzeri olanlarda Saldırganlık ölçeği puan ortalamaları yüksek bulunmuştur (P<0,05). Öğrencilerin Akran Baskısı Ölçeği puan ortalaması ise 52.68±21.65 olup, puan ortalamalarının yaş arttıkça, erkeklerde, okul başarısı çok düşük ve sınıf tekrarı olanlarda, sağlık sorunu yaşayanlarda, arkadaşlık ilişkileri olumsuz olanlarda, sosyokültürel aktivitelerle ilgilenmeyenlerde, arkadaşları tarafından kararları verilen sigara içen ve içme sıklığı 20 ve üzeri olanlarda yüksek olduğu belirlenmiştir. Akran Baskısı ile saldırganlık arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (r: 0,798).

İnan, Nigar, Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Akran Baskısı İle İlişkisinin İncelenmesi , Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.