Akran Geri Bildiriminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisine Etkisi

TEZ

Akran Geri Bildiriminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
463115
Sayfa Sayısı
160
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada akran geri bildiriminin; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine, yazma kaygılarına, yazma tutukluğuna, yazmaya yönelik tutumlarına ve geri bildirim kullanımlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada akran geri bildiriminin yazma becerisine etkisi, hem nicel hem de nitel verilerin analizi ile ölçüleceğinden çalışma karma metot (mixed method) şeklinde desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde C1 seviyesindeki C ve G şubelerinde öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Yansız atama yoluyla C şubesi araştırmanın deney grubu, G şubesi ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubuna dört hafta boyunca akran geri bildirimi ilgili eğitim verilmiş ve haftada iki yazma çalışması yaptırılarak toplamda 8 adet yazı çalışması yaptırılmış, kontrol grubuna ise TÖMER'deki mevcut uygulamalara göre yazma eğitimi verilmiştir. Her iki gruba da uygulama öncesinde ve sonrasında yazma başarısını ölçmek için birer kompozisyon yazdırılmış; ayrıca yazma kaygısı ölçeği, yazma tutukluğu ölçeği ve yazı yazmaya yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Son olarak elde edilen nicel verileri desteklemek için deney grubuna akran geri bildirimi yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Sonuç olarak deney ve kontrol grupları arasında yazma başarısı (kelime seçimi, içerik, yapı, dil kullanımı ve şekil), yazma kaygısı ve yazmaya yönelik tutum açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark elde edilmiş ancak yazma tutukluğu açısından herhangi bir fark elde edilmemiştir. Uygulama sonucunda deney grubundaki öğrenciler, daha fazla içeriğe yönelik ve dolaylı geri bildirim kullanmış ve bu uygulamayı faydalı bulduklarını ifade etmişlerdir.

Özşavli, Mehmet, Akran Geri Bildiriminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerisine Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.