Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

TEZ

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
358191
Sayfa Sayısı
225
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma temelindehazırlanmış Tükenmişlikle Başa Çıkma Programı'nın öğrenci tükenmişliği düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya katılacak denekleri belirlemek amacıyla, 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılında Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gören 461 üniversite öğrencisine Maslach Tükenmişlik Ölçeği-Öğrenci Formu uygulanmıştır. Ön görüşmeler sonucunda Tükenmişlikle Başa Çıkma Programı'na öğrenci tükenmişliği yaşayan 24 öğrenci, gönüllü olarak katılmıştır. Öğrenciler, deney ve kontrol gruplarından birisine seçkisiz olarak atanmıştır. Bu aşamada, deney grubunda yer alan öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen 6 oturumluk Tükenmişlikle Başa Çıkma Programı uygulanmıştır. Kontrol grubunda bulunan öğrencilere ise herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Araştırmada 2x3'lük (deney/ kontrol grupları X ön-test/son-test/izleme testi) desen kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenini, katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği-Öğrenci Formu'ndan elde ettikleri puanlar, bağımsız değişkenini ise Tükenmişlikle Başa Çıkma Programı'nın uygulanması oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçek gruplara, oturumların başlamasından 2 hafta önce ön-test ölçümü, oturumların bitişinden iki hafta sonra son-test ölçümü, son-test ölçümlerinden 2 ay sonra ise deneysel işlemin kalıcılığını belirlemek amacıyla izleme ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen verilerin analizinde; ölçüm ve gruplar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için, iki faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, Tükenmişlikle Başa Çıkma Programı'nın deney grubundaki katılımcıların Maslach Tükenmişlik Ölçeği-Öğrenci Formu ile elde edilen öğrenci tükenmişliği düzeylerini düşürdüğünü ve bu durumun izleme ölçümlerinde de korunduğunu ortaya koymuştur. Kontrol grubunda bulunan katılımcıların, Maslach Tükenmişlik Ölçeği-Öğrenci Formu ön-test, son-test ve izleme testi ölçümlerinden elde ettikleri puanlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.

İlbay, Azmi Bayram, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, Doktora, pdf.