Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zekâ ile 16 Kişilik Özelliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

TEZ

Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zekâ ile 16 Kişilik Özelliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
93833
Sayfa Sayısı
100
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Duygusal zeka kavramının farklı ele alınışı çerçevesinde ortaya çıkan değişik görüşleri incelemek ve duygusal zekanın kişilik özelliklerimizin bir kısmından oluştuğu düşünülen zeka türü veya zekanın bir alt boyutu olup olmadığı konusunda bir bilgiye sahip olmak, bu amaca ulaşmak için de duygusal zeka ölçeğini Türkçe'ye kazandırmak çalışmanın amacım oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini üniversite öğrencileri, çalışma evrenini ise Selçuk Üniversitesi öğrencileri oluşturmuştur. Küme örnekleme 112 kız, 109- erkek ve 13 1 sözel, 90 sayısal toplam 221 öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma ile ilgili verileri toplamak amacıyla iki araç kullanılmıştır. Bunlardan ilki Özgüven (1995) 'in 16 Kişilik faktörü Envanteri, ikincisi ise Hail -(1999) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından Türkçe'ye uyarlanan Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği'dir. Verilerin çözümü- ve yorumlanmasında bilgi toplama araçlarının özelliklerine uygun olarak X2 testi ve t sınaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği 'nin 5 alt boyutunun 4 boyutu ile 16 Kişilik Faktörü Envanteri 'nin ölçtüğü 16 kişilik özelliğinden 10 kişilik özelliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duygusal zeka ile kişilik özellikleri arasında % 63 oranında bir benzerlik söz konusudur. Ayrıca duygusal zeka ve kişilik özelliklerinin cinsiyet ve bölüm değişkenine göre önemli ölçüde farklılaşmadığı ortaya konmuştur. Sonuç olarak duygusal zeka konusundaki kavramsal tartışmalar altında yapılan araştırmada^ duygusal zeka olarak tanımlanan niteliklerin büyük bir bölümünün kişilik özelliklerimiz olarak belirlenen niteliklerle benzerlik içinde olduğu saptanmıştır.

Ergin, F. Elif, Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zekâ ile 16 Kişilik Özelliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, Yüksek Lisans.