Suça sürüklenen çocuklar ile suça sürüklenmeyen çocukların algıladıkları anne ve baba tutumları, bağlanma stilleri ve benlik algılarının incelenmesi

TEZ

Suça sürüklenen çocuklar ile suça sürüklenmeyen çocukların algıladıkları anne ve baba tutumları, bağlanma stilleri ve benlik algılarının incelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
461579
Sayfa Sayısı
127
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada 12-18 yaş grubu suça sürüklenen çocuklar ile aynı yaş grubu suça sürüklenmeyen çocukların algıladıkları anne ve baba tutumları, ebeveyne bağlanma stilleri ve benlik algıları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır ve Şanlıurfa ilinde bulunan 102 suça sürüklenen çocuk ile 108 ortaöğretim kurumuna devam eden çocuk oluşturmuştur. Araştırmada çocukların algıladıkları anne ve baba tutumlarını ölçmek için 'Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği (ÇYSÖ)', bağlanma stillerini ölçmek amacıyla 'Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri (EABE)', benlik algılarını ölçmek amacıyla ise 'Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)' ve araştırmacı tarafından hazırlanan 'Kişisel Bilgi Formu' kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 23 paket programı ile analiz edilmiştir. Sayısal değişkenlerin normal dağılımdan gelme durumları araştırılırken birim sayıları nedeniyle Kolmogorov Smirnov yararlanılmıştır. Çalışmadaki değişkenler normal dağılmadığı için parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. Bağımsız sayısal değişkenler arasındaki ilişki Spearman's Rho Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. İki bağımsız grup arasındaki farklılıklar incelenirken Mann Whitney U Testinden yararlanılmıştır. İkiden fazla bağımsız grup arasındaki farklılık ise Kruskal Wallis Testi analizi ile incelenmiştir. İki bağımsız kategorik değişken arasındaki ilişki Ki Kare Testi analizi ile test edilmiştir. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, suça sürüklenen çocuklar ile suça sürüklenmeyen çocukların anne ve baba tutumları, bağlanma stilleri ve benlik saygısı puanı açısından anlamlı farklılıklar vardır.

Afşin, Rabia Şengün, Suça sürüklenen çocuklar ile suça sürüklenmeyen çocukların algıladıkları anne ve baba tutumları, bağlanma stilleri ve benlik algılarının incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.