Çocuk Suçluluğu Karşısında Belediyelerin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme

MAKALE

Çocuk Suçluluğu Karşısında Belediyelerin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
395-413
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Küreselleşmeyle birlikte kentlerin hızlı bir şekilde fiziki, ekonomik ve sosyal değişim ve gelişimine paralel olarak suç olgusu kent hayatını ciddi biçimde tehdit eder hale gelmiştir. Çağımızda insanların büyük çoğunluğu kentlerde yaşamakla beraber, kentlerin nüfus büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ve kentleşme oranları ile suç oranları arasında pozitif ilişkiler bulunması, kırsal alanlara göre kentlerin daha güvensiz yerler olduğunu ve bir kentsel güvenlik sorunsalının ortaya çıktığını göstermektedir. Zihinsel, fiziksel ve duygusal yönden tam olgunlaşmamış, belirli yaşın altındaki grubu oluşturan çocuklar, diğer suçlu grupları arasında özel öneme haizdir. Çocuğun suça sürüklenmesini temelde bireysel ve çevresel nedenler oluşturmakla birlikte, çevresel nedenler olarak sayılabilecek ailenin, arkadaş ortamının, okulun, ekonomik durumun, kitle iletişim araçlarının ve yaşadığı kentin, sorunun ortaya çıkmasında daha belirleyici olduğu artık genel kabul gören bir gerçektir. Kentteki dezavantajlı toplumsal kesimler içerisinde nicelik itibariyle en büyük grubu oluşturan çocukların, suça sürüklenmesinin önlenmesinde, suç ve suçluyla mücadele eden emniyet güçleri ve yargı mercileri kadar, önleyici ve koruyucu tedbirler alan ve hizmetler sunan kentteki diğer kurum ve kuruluşların da sorumluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuk suçluluğunun önlenmesi yönünde faaliyetleri ve etkinlikleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Söyüt, Hasan Ege, Çocuk Suçluluğu Karşısında Belediyelerin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, 2017, 395-413, pdf.