Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması

MAKALE

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
10
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
665-675
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yapılan bu araştırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri ile diğer fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‘nda öğrenim gören 83 öğrenci ile diğer fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören 106 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların atılganlık düzeylerinin tespit edilmesinde Rathus Atılganlık Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir. Rathus Atılganlık Envanterine ilişkin veriler normal dağılım göstermediğinden dolayı ölçek puanlarının katılımcıların yaş gruplarına göre karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi, cinsiyetlerine ve eğitim gördükleri fakülte türüne göre karşılaştırılmasında ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin atılganlık düzeylerinin yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul türüne göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeyleri üzerinde sosyo-demografik değişkenlerin anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.

Reyhan, Servet - Yarayan, Yunus Emre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Siirt, 10, 2017, 665-675, pdf.