Bir Kamu Üniversitesinde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Ve Akademik Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

MAKALE

Bir Kamu Üniversitesinde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Ve Akademik Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Yıl
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışma bir kamu üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal ve akademik uyumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yürütüldü. Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik desende planlanan çalışma, 25 Ocak-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmanın evrenini, bir kamu üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu birinci sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu 77 öğrenci oluşturdu. Çalışmada örneklem seçimini gidilmemiş olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 69 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturdu (Katılma Oranı: %89.6). Veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, “Üniversiteye Uyum Ölçeği” ile toplandı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,78±2.07 ve %72.5’nin kız olduğu belirlendi. Öğrencilerin çoğunlukla (%53.6) Somali ve (%10.1) Türkmenistan uyruklu olduğu ve %73.9’nun 3 yıldan fazla Türkiye’de yaşadığı belirlendi. Öğrencilerin üniversiteye uyum ölçeği toplam puan ortalaması 94,52±13,36 iken, sosyal uyum 80,59±11,85 ve akademik uyum puan ortalamasının 13,92±2,97 olduğu saptandı. Bununla birlikte öğrencilerin en fazla dil sorunu ve ekonomik sorun yaşadığı belirlendi. Erkek öğrencilerin akademik uyumun anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenirken, önceden Türkçe bilenlerin ve ailesi ile birlikte kalan öğrencilerin üniversiteye uyumları ve sosyal uyumlarının, Türkçe eğitim alanların ise üniversiteye uyumlarının daha yüksek olduğu saptandı. Ayrıca ekonomik durumun üniversiteye uyumu anlamlı olarak etkilediği belirlendi. Sonuç: Öğrencilerin üniversiteye uyum düzeylerinin yüksek olduğu ve cinsiyet, ekonomik durum, kalınan yer, Türkçe eğitim alma ve önceden Türkçe bilme durumu gibi değişkenlerinin akademik ve sosyal uyumun önemli yordayıcıları olduğu belirlendi. Anahtar Kelimeler: Üniversiteye Uyum, Uluslararası Öğrenci, Sosyal Uyum, Akademik Uyum

Kartal, Yasemin Aydın - Işık, Cansu - Yazıcı, Saadet, Bir Kamu Üniversitesinde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Ve Akademik Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2017, pdf.