Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Eğitimlerinden Memnuniyet Düzeyleri: MCBÜ Ahmetli Myo Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

MAKALE

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Eğitimlerinden Memnuniyet Düzeyleri: MCBÜ Ahmetli Myo Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
121–129
Kategori
Makale Özeti
Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin de etkisiyle her alanda artan rekabet devlet üniversitelerinde de; öğrencilerin adeta bir iç müşteri gibi algılanarak istek ve önerilerinin dikkate alınmasını, öğrencilerin okullarıyla barışık, kendi içinde huzurlu ve özgüveni tam bireyler olarak yetiştirilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu durumda öğrenci memnuniyetinin araştırılması çok daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversitelerinden ve bölümlerinden memnuniyet düzeyleri araştırılmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Büro Yönetimi ve Yönetici asistanlığı öğrencilerine anket uygulanmış ve elde edilen verilerin istatistiksel olarak incelenmesinde, betimleyici istatistiklerin yanısıra demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar “tek yönlü varyans analiziyle” ve “tek örneklem t” testiyle araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, II. Öğretim öğrencilerinin örgün öğrencilere göre, açık lise öğrencilerinin de meslek lisesi ve düz lise öğrencilerine göre memnuniyet düzeylerinin daha düşük olduğu anlaşılmış, öğrencilerin bölümlerini sevdikleri fakat üniversitelerinden memnun olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Özdil, Tuncer - Yılmaz, İlham, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Eğitimlerinden Memnuniyet Düzeyleri: MCBÜ Ahmetli Myo Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Electronic Journal of Vocational Colleges, 2, 2017, 121–129, .