Lisans Öğrencilerinin Mutluluk ve Dindarlık İlişkisi: Kırıkkale Üniversitesi Örneği

MAKALE

Lisans Öğrencilerinin Mutluluk ve Dindarlık İlişkisi: Kırıkkale Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
23-39
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Din, tartışmasız olarak insanlık tarihi üzerinde etkili olan ve toplumların gidişatını, yaşam tarzlarını, kültürlerini etkileyen en önemli olgulardan biridir. Bu nedenle bu olgunun insanın mutluluğu üzerindeki etkisi akademik çevrelerce de araştırma konusu yapılmaktadır. Diğer yandan, bu alanda yapılmış mevcut çalışmalar farklı sonuçlar vermektedir. Bu çalışmanın amacı daha önce başka ülkeler için yapılmış ölçeklerden faydalanılarak Kırıkkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin maneviyatları ve mutlulukları arasındaki ilişkinin incelenmektir. Bu amaçla anket formu oluşturulmuştur. Formda, mutluluğu ölçmede literatürde sıkça kullanılan ve hazır ölçeklerden olan Oxford Mutluluk Ölçeği (Oxford Happiness Questionnaire) ve Sahin-Francis İslami Tutum Ölçeği (Sahin-Francis Scale of Attitude toward Islam) kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 420 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu anketlerin 127’si kontrol değişkenleri aracılığıyla analiz dışı bırakılmış ve örneklem çapı 293 olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları ise dindarlık ile mutluluk arasında istatistiksel olarak bir ilişkinin olmadığına işaret etmektedir.

Öztürk, Lati̇f - Meral, İsa Gürkan - Yılmaz, Suat Serhat, Lisans Öğrencilerinin Mutluluk ve Dindarlık İlişkisi: Kırıkkale Üniversitesi Örneği, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1, 2017, 23-39, pdf.