Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlarken Zorlandıkları Bölümlerin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi

MAKALE

Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlarken Zorlandıkları Bölümlerin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
16-28
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı lisansüstü öğrencilerinin bir tez önerisi hazırlarken hangi bölümlerde daha çok zorlandıklarını ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklemektir. Çalışma, 2015-2016 Eğitim- Öğretim yılında Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören; bir ders kapsamında en az bir tez önerisi yazmış olan bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasından seçilmiş 102 kişi ile gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmüştür. Örneklemin belirlenmesinde uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Tez Önerisi İkili Karşılaştırma Formu” ile toplanmıştır. Toplanan veriler Thurstone’nin Karşılaştırmalı Yargılar Kanunu’nun V. Hal denklemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre lisansüstü öğrencilerinin tez önerisi yazarken en çok zorluk yaşadığı bölümün problem durumu olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla veriler ve çözümlenmesi, araştırmanın önemi, veriler ve toplanması, araştırma modeli, amaç ve alt amaçlar, evren ve örneklem, varsayımlar ve sınırlılıklar takip etmiştir. Araştırmadan elde edilen bilgilere göre lisansüstü düzeyde verilen araştırma yöntemleri ders içeriklerinin öğrencilerin zorluk yaşadığı boyutlara ağırlık verecek şekilde düzenlenmesi önerilebilir.

İsnaç, Filiz - Doğan, Celal Deha, Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlarken Zorlandıkları Bölümlerin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bartın, 1, 2017, 16-28, pdf.