Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Öfke Düzeyi, İfade Tarzı ve İlişkili Faktörler

MAKALE

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Öfke Düzeyi, İfade Tarzı ve İlişkili Faktörler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
9
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
61-86
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin sürekli öfke düzeyini ve öfke ifade tarzlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrenciler üzerinde 2016 yılında yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 2015–2016 eğitim öğretim yılında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıtlı 692 öğrenciden 552’si araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, sosyodemografik anket formu ve Sürekli Öfke–Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde; bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü ANOVA testi (post hoc Scheffe) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya alınan öğrencilerim SÖÖTÖ puan ortalaması 22,58±6,0 olarak saptanmıştır. Ölçek alt boyutları değerlendirildiğinde ise öfke-içte puanı 16,5±4,0, öfke-dışa puanı 16,9±4,3 ve öfke-kontrolü puanı 19,9±4,5 olarak bulunmuştur. Öğrencilerden sigara ve alkol kullanan, annesi ilkokulu bitirmemiş olan ve kendisini saldırgan olarak tanımlayanların sürekli öfke puan ortalaması diğer öğrencilerden anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur. Cinsiyet ile sürekli öfke puanı arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Sonuç: Araştırma grubundaki öğrencilerde sürekli öfke ve öfke ifade tarzı puanları orta düzeydedir. Öğrencilerin ebeveyn özellikleri ve kendi kişilik yapısı öfke düzeyi ve öfke ifade tarzları ile ilişkili bulunmuştur. Sağlık personeli olarak görev yapması beklenen öğrencilerin öfke kontrolü konusunda desteklenmesi yararlı olabilir.

Sonkaya, Zehra İncedal - Göçer, Şemsinnur - Günay, Osman - Ulutabanca, Rabiye Özlem, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Öfke Düzeyi, İfade Tarzı ve İlişkili Faktörler, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 9, 2017, 61-86, pdf.