Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

MAKALE

Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
37-54
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı; 7. sınıf Fen Bilimleri dersi “Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler” konusunun eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modeli ile öğretiminin öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonları ve sosyal beceri düzeyleri üzerine etkisini tespit etmeye yöneliktir. Araştırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzurum ilinin bir ilçe merkezinde MEB’e bağlı bir ortaokulun yedinci sınıfının iki şubesinde öğrenim görmekte olan toplam 54 öğrenciden oluşmaktadır. Bu şubelerden biri eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modelinin uygulandığı Deney Grubu (n=27); ikincisi MEB tarafından önerilen programa dayalı öğretimin uygulandığı Kontrol Grubu (n=27) olarak belirlenmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Fen Öğrenimi Motivasyon Ölçeği (FMÖ) ve Sosyal Beceri Ölçeği (SBÖ) uygulanmıştır. Verilerin analizi aşamasında bağımsız gruplar t-Testinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin FMÖ ve SBÖ ön test puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı; uygulama sonunda eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modelinin uygulandığı öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarının ve sosyal beceri düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur.

Yıldız, Emre - Şimşek, Ümit - Ağdaş, Hacer, Eğitsel Oyun Entegre Edilmiş İşbirlikli Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonları ve Sosyal Becerileri Üzerine Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Kırşehir, 2, 2017, 37-54, pdf.