Marka Şehir Oluşturmada Şehirde Yaşayan Akademik Personel ve Öğrencilerin Şehirden Algıladıkları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümü: Osmaniye İlinde Bir Araştırma

MAKALE

Marka Şehir Oluşturmada Şehirde Yaşayan Akademik Personel ve Öğrencilerin Şehirden Algıladıkları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümü: Osmaniye İlinde Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
80 - 103
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bir şehrin markalaşma sürecinde, şehirde yaşayan nitelikli insan sermayesi (entelektüel sermaye) düzeyinin artırılması oldukça önemlidir. Üniversitede çalışmak ve eğitim almak için şehirde yaşamaya karar veren akademisyen ve öğrencilerin, onlara ev sahipliği yapan şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine olumlu katkılar sağladığı bilinmektedir. Ayrıca, şehirde yaşayan akademisyenler ve öğrencilerin gerek şehirde yaşamaktan ve gerekse üniversitede eğitim almaktan algıladıkları memnuniyet düzeylerinin tespiti, şehir pazarlama ve markalaşma stratejilerinin geliştirilmesinde karar alıcılara yol göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde çalışan akademisyenler ve eğitim alan öğrencilerin Osmaniye’de yaşamaktan duydukları memnuniyet düzeyini ölçerek, şehir memnuniyet indeksi hesaplamaktır. Araştırma için gerekli olan veriler, yüz yüze anket yöntemi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde görev yapan akademik personel ve öğrencilerden kolayda örnekleme yöntem ile elde edilmiştir. Analizler SmartPLS 3.0 ve SPSS 18.0 paket programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, akademisyenlerin şehirde yaşamdan memnuniyet düzeylerinin öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Avcılar, Mutlu Yüksel - Açar, Mehmet Fatih - Yenilmez, Gülhan, Marka Şehir Oluşturmada Şehirde Yaşayan Akademik Personel ve Öğrencilerin Şehirden Algıladıkları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçümü: Osmaniye İlinde Bir Araştırma, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Osmaniye, 1, 2017, 80 - 103, pdf.