Farklı Kademede Eğitim Gören Öğrencilerin Değerlerle İlgili Kavramlara Atfettikleri Anlamlar

MAKALE

Farklı Kademede Eğitim Gören Öğrencilerin Değerlerle İlgili Kavramlara Atfettikleri Anlamlar

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
52
Yıl
Sayfa Aralığı
743-772
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Değerler eğitiminin bir parçasını da öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin de değerlerle ilgili anlayışlarının incelenmesi, hem öğretmenlerin düşüncelerinin eğitim-öğretim sürecine yansıması hakkında fikir verecek hem de eğitim-öğretim sürecinin şekillendirilmesi için eğitimcilere ve araştırmacılara yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, araştırmada farklı kademelerde eğitim gören öğrencilerin değerlerle ilgili kavramlara atfettikleri anlamları, bir başka deyişle bu kavramların öğrencilerin zihninde çağrıştırdıkları anlamları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeliyle yapılan çalışmada, Konya il merkezinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilkokulda, ortaokulda ve lisede değerler eğitimi alan 900 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Değerlerle İlgili Kavram Çağrışım Formu” kullanılmış ve her bir değerle ilgili verilen karşılıklardan ‘‘Çağrışım Seti’’ oluşturulmuştur.

Kaya, İsa - Sölpük, Nihan - Göçen, Gökçen - Bingöl, Tuğba - Parlakyıldız, Belgin - Arslan, Nihan, Farklı Kademede Eğitim Gören Öğrencilerin Değerlerle İlgili Kavramlara Atfettikleri Anlamlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 52, 2017, 743-772, pdf.