Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları ve Algıladıkları Okul İklimi İlişkisi

MAKALE

Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları ve Algıladıkları Okul İklimi İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
13 - 24
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının algılarına dayalı olarak akademik motivasyon ve okul iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu araştırmada iki değişken arası ilişkinin belirlenmesi amaçlandığından araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeği ile “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Necatibey Eğitim Fakültesinin ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik motivasyon puanlarının ortanın üzerinde, okul iklimi algılarının ise yüksek olduğu tespit edilmiştir. Okul iklimi ve akademik motivasyon arasında motivasyonsuzluk hariç orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Araştırmada okula bağlılık ve iletişim boyutları, akademik motivasyonun yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada Fen ve sosyal alanlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşleri arasında okul iklimi alt boyutlarının tamamında ve ayrıca motivasyonsuzluk boyutunda anlamlı fark bulunması özellikle motivasyonsuzluk açısından değerlendirildiğinde öğretmen atamalarındaki KPSS puan yüksekliğine bağlanabilir. Sınıf düzeylerine göre öğretmen adaylarının algıları arasında sadece okula bağlılık konusunda dördüncü sınıflar lehine anlamlı bir fark vardır. Araştırmada okul ikliminin okula bağlılık ve iletişim boyutlarında istenen sonuçlar ortaya çıkmışken öğrenme ortamı için çıkmamıştır.

Terzi, Ali Rıza - Uyangör, Nihat, Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonları ve Algıladıkları Okul İklimi İlişkisi, Journal of Current Researches on Social Sciences, 4, 2017, 13 - 24, pdf.