Lise Öğrencilerinin Sınıf Dışı İngilizce Kullanımlarının İncelenmesi: Bir Anket Geliştirme Çalışması

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Sınıf Dışı İngilizce Kullanımlarının İncelenmesi: Bir Anket Geliştirme Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
571-590
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenler için sınıf dışında İngilizceyi kullanmak sınıf içi etkinliklere katılmak kadar önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Sınıf Dışı İngilizce Kullanma Ölçeğini geliştirerek lise öğrencilerinin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile ilgili sınıf dışı İngilizce kullanım sıklığını farklı değişkenler açısından incelemektir. Türkiye'deki bir devlet lisesinde eğitim gören 292 öğrenciye 34 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçek verilmiştir ve veriler SPSS 22.0'de analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapıldıktan sonra, sınıf dışı İngilizce etkinliklere katılma sıklığının cinsiyet, ders seçimi ve algılanan İngilizce seviyesi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklem t testi, ANOVA ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Sınıf dışı İngilizce kullanım sıklığının bu değişkenlere göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin sınıf dışı İngilizce kullanım sıklığının düşük olduğu açığa çıkarılmıştır ve bu nedenle öğrencilerin sınıf dışında İngilizce etkinliklere katılması teşvik edilmelidir.

Coşkun, Abdullah - Mutlu, Hakan Tahiri, Lise Öğrencilerinin Sınıf Dışı İngilizce Kullanımlarının İncelenmesi: Bir Anket Geliştirme Çalışması, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1, 2017, 571-590, pdf.