Serbest Zaman Egzersiz Anketinin Adolesan Çağı Öğrencileri için Geçerlik Güvenirlik Çalışması

MAKALE

Serbest Zaman Egzersiz Anketinin Adolesan Çağı Öğrencileri için Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Yıl
Sayfa Aralığı
1-9
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, Serbest Zaman Egzersiz Anketi’nin adolesan çağı öğrencilerinde geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Örneklem iki gruptan oluşmakta, birinci grup; güvenirlik için yapılan test-re-test için 100 öğrenciden, ikinci grup Açımlayıcı Faktör analizi uygulanan 9.-12. sınıflarda okuyan 13-19 yaş arası 527 kız, 386 erkek toplam 913 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak bireylerin serbest zaman içerisinde egzersiz aktifliğini ölçmek amacı ile Godin ve Shephard tarafından geliştirilen ve Yerlisu Lapa ve Yağar tarafından yetişkin bireylerde Türkçe uyarlaması yapılan “Serbest Zaman Egzersiz Anketi” kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda madde faktör yüklerinin .74, .81 ve .48 olduğu ve toplam varyansın % 48 oranında açıklandığı saptanmıştır. Güvenirlik korelasyon katsayısı anketin geneline ilişkin .94, anketin sorularına ilişkin ise .90, .93 ve .85 olarak hesaplanmıştır. Ayırt edici geçerlikte kız ve erkek öğrencilerin skorları arasında erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç olarak; serbest zaman egzersiz anketi adolesan çağı öğrencilerinde serbest zamandaki egzersiz düzeylerini belirlenmede geçerli ve güvenilir bir anket olduğu söylenebilir.

Lapa, Tennur Yerlisu - Certel, Zehra - Kaplan, Kıvılcım - Yağar, Gül, Serbest Zaman Egzersiz Anketinin Adolesan Çağı Öğrencileri için Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016, 1-9, pdf.