Ergenlerde Ana Babaya Bağlanma Türkiye Profili

MAKALE

Ergenlerde Ana Babaya Bağlanma Türkiye Profili

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
406-419
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı ergenlerin anne ve babaya bağlanma düzeylerinin cinsiyet ve Türkiye’deki coğrafi bölgelere göre incelenmesidir. Araştırma grubu 6061 ergenden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 15.53 yıldır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri-Kısa formu(EABE)kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular, öğrencilerin anne ve babaya bağlanma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında bölgelere göre anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Bölgelere göre anneye ve babaya bağlanma bulguları birlikte genel olarak yorumlandığında, bulguların benzer olduğu, her ikisinde de İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki ergenlerin bağlanma düzeylerinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeni açısından bulgulara bakıldığında, erkek öğrencilerin puanları, kız öğrencilerin aldıkları puanlara göre anlamlı olarak daha düşüktür. Sonuç olarak geniş bir örneklem grubundan elde edilen verilere dayanarak Türkiye’de ergenlerin anne ve babaya bağlanmalarında cinsiyet ve bölgesel farklar olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar sözcükler:Ergenler, anne ve babaya bağlanma, cinsiyet.

Doğan, Türkan, Ergenlerde Ana Babaya Bağlanma Türkiye Profili, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 4, 2016, 406-419, pdf.