Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Algılanan Sosyal Desteğin, Akademik Başarı Üzerine Etkisi

TEZ

Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Algılanan Sosyal Desteğin, Akademik Başarı Üzerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
122640
Sayfa Sayısı
90
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Araştırmada ortaöğretim kurumlarındaki Öğrencilerde sosyal desteğin akademik başarıya etkisi araştırılmıştır. Araştırmada öğrencilerin cinsiyetleri, okul türleri, okudukları alan, anne babanın eğitim düzeyi, ailenin ekonomik seviyesi, annenin çalışıp çalışmaması, karşı cins arkadaşları olup olmaması değişkenleri algılanan sosyal ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde olup, araştırma örneklemini Konya ilindeki Meram Fen lisesi, Özel Tutmak Lisesi, özel Diltaş Lisesi, Muhittin Güzelkılıç Lisesi ve Selçuklu Lisesinde, 2002-2003 eğitim öğretim yılında öğrenim gören Lise 2 ve Lise 3'üneü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır, öğrencilerin özlük bilgileri için kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Verilerin analizinde bağımsız t testi, varyans analizi ve regresyon analizi istatistikleri kullanılmıştır. Manidarlık 0,05 olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla arkadaşlık ve aile desteği algıladıkları bulunmuştur. Fen lisesi ve özel lise öğrencilerinin genel lise öğrencilerine göre daha fazla arkadaşlık ve aile desteği algıladıkları bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi ve çalışıp çalışmaması durumu öğrencilerin algıladıkları arkadaşlık desteğini etkilemezken, aile desteği algılarını yükselttiği bulunmuştur. Fen alam öğrencilerinin Sosyal ve Türkçe-Matematik alam öğrencilerine göre daha fazla arkadaşlık ve aile desteği algıladıkları bulunmuştur. Ekonomik durumu iyi ve orta olan öğrencilerin aile ve arkadaşlık algı düzeyleri yüksek olarak bulunmuştur. Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi yükseldikçe daha fazla arkadaş ve aile desteğini algıladıkları bulunmuştur. Karşı cins arkadaşı olan öğrencilerin daha yüksek arkadaş desteği algılarken aile destek düzeyleri değişmemiştir.

Baştürk, Derya, Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Algılanan Sosyal Desteğin, Akademik Başarı Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, Yüksek Lisans.