Öğrencilerin Endüstri Meslek Liselerine Olan Talebini Etkileyen Etkenler

TEZ

Öğrencilerin Endüstri Meslek Liselerine Olan Talebini Etkileyen Etkenler

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
81665
Sayfa Sayısı
101
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma ile öğrencilerin endüstri meslek liselerine olan talebini etkileyen etkenler araştırılmıştır. Araştırmanın amacı, endüstri meslek liselerine yönelen öğrencilerin eğitim talebini, (bireysel, sosyal ve ekonomik) etkenlerin etkileyip etkilemediğinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, Ankara ili büyük şehir belediyesi sınırlan içerisinde yer alan endüstri meslek liselerinin değişik bölümlerinde 1996 - 1997 öğretim yılında öğrenim görmüş dokuzuncu sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemin oluşturulmasında küme örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket, uzman görüşleri alındıktan sonra pilot çalışma ile geçerlilik ve güvenirliği sulanmıştır. Araştırma kapsamına giren 17 endüstri meslek lisesinden yansız (random) yöntem ile seçilen 3 okulun 4'ü ortak ve 3'ü farklı olan 7 değişik bölümdeki 41 (dokuzuncu) sınıfta yansızlık ilkesi esas alınarak 364 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak çözümlenmiştir. Frekans ve yüzde dağılımları ile gruplar arası ilişkiler kay-kare testi kullanılarak sınamalar 0,05 anlamlılık düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Ancak 0,01 düzeyinde anlamlı olan ilişkilerde belirtilerek çizelgelendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda; öğrencilerin büyük çoğunluğu 15-16 yaşlarında,düşük ve orta düzeyde geliri olan, orta büyüklükte ailelerden gelen ve tamamına yakım erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Anne ve babaların öğrenim düzeyleri genelde düşük, meslekleri vasıfsız, vasıflı işçi ve memurdur. Araştırmada, öğrenciler okul ve bölümün seçimini sınav sonucu, kendi ve ailesinin isteği ile yapmışlardır. Bu okulu seçme nedeni olarak mezuniyet sonrası öğrenim gördüğü bölüm ile ilgili alanda geliri orta ve yüksek işler bulabileceklerine inanmış olmalarıdır. Öğrencilerin okul ve bölüme ilgileri olumlu düzeydedir. Öğrenciler, toplumun bu okulları yeterince tanımadığını, mezunlarının iş bulma olanaklarının fazla olması nedeni ile önem verdiğini düşünmektedirler. Öğrencilerin bölümü, anne ve babanın öğrenim düzeyi değişkenleri ile seçilen bazı değişkenler arasında ilişkiler bulunmuştur.

Sarıkaya, Murat, Öğrencilerin Endüstri Meslek Liselerine Olan Talebini Etkileyen Etkenler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, Yüksek Lisans, pdf.