Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Spor Yapma Durumlarının Bazı Deği̇şkenlere Göre Değerlendi̇ri̇lmesi̇ (Karaman İli Örneği)

MAKALE

Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Spor Yapma Durumlarının Bazı Deği̇şkenlere Göre Değerlendi̇ri̇lmesi̇ (Karaman İli Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
113–121
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma; okullarda sportif aktivitelere katılan lise öğrencilerinin spor yapıp yapmama durumunun (cinsiyet, yaş, boş zaman değerlendirme ve boş zamanlarını değerlendirmede güçlük çekme) farklı değişkenleri üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Karaman İl merkezinde çeşitli liselerde öğrenim gören 527 ergen öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin kişisel özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki sebep sonuç ilişkisini belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda, cinsiyet, yaş, boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve boş zamanlarını değerlendirmede güçlük çekme değişkenleri ile spor yapıp yapmama puanları arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde cinsiyet, boş zamanlarını değerlendirme ve boş zamanlarını değerlendirmede güçlük çekme değişkenlerinin spor yapma üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu sonucuna varılabilir.

Temel, Veysel, Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Spor Yapma Durumlarının Bazı Deği̇şkenlere Göre Değerlendi̇ri̇lmesi̇ (Karaman İli Örneği), Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi, Ordu, 2, 2017, 113–121, pdf.