Lisansüstü Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bu Düzeylerinin Lisansüstü Öğrenci Yeterlilikleri Bağlamında Eleştirisi

MAKALE

Lisansüstü Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bu Düzeylerinin Lisansüstü Öğrenci Yeterlilikleri Bağlamında Eleştirisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
234- 242
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin bilgi okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi ve bu düzeylerinin öğrenci yeterlilikleri kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim görmekte olan ve 2016-2017 bahar yarıyılı itibariyle kayıt yenileyen 433 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ulaşılabilen ve anketi yanıtlayan 116 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Polat (2005) tarafından lisansüstü öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerini ölçmek üzere geliştirilen “Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Ölçek “bilme”, “erişim”, “değerlendirme”, “kullanma”, “etik” olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programında analiz edilmiş, analiz sonuçlarına göre öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeylerinin beklenen ortalamadan anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu fark bilgi okuryazarlığını açıklayan dört alt boyuta da yansımaktadır. Değerlendirme alt boyutu ortalama puanının ise beklenen ortalamadan anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür. Buna karşın değerlendirme alt boyutu ortalama puanı bilimsel çalışma yapan öğrencilerde anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Bilgi okuryazarlığı düzeyleri öğrencilerin kayıtlı olduğu programa göre doktora programı lehine daha yüksektir.

Yurttaş, Aslı - Aksu, Ali - Akkaş, Ferdane Denkçi - Bağırtlak, Suzan, Lisansüstü Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bu Düzeylerinin Lisansüstü Öğrenci Yeterlilikleri Bağlamında Eleştirisi , Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3, 2017, 234- 242 , pdf.