Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin VII . ve VIII. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi

MAKALE

Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin VII . ve VIII. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
58-65
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor etkinliklerine (atletizm, futbol, basketbol, voleybol vb.) katılan 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerinin beden eğitimi ve spor ile ilişkisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve sporun öğrencilerin problem çözme becerileri üzerisindeki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’nın Altındağ ilçesi Osmangazi Ortaokulu’nda 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 161’i erkek, 122’si kız toplam 283 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Problem Çözme Envanteri ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özellikler bakımından problem çözme becerileri düzeyleri arasındaki farklılığı test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), grup farklılıklarına bakmak için Tukey HSD ve Independent Sample t testi kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak; ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri toplam puanları ile yaş ve sınıf düzeyleri gibi değişkenler arasında anlamlı fark bulunmazken, cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

Çeviker, Abdulkerim - Turkay, Hikmet - Aydın, Ali Dursun, Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin VII . ve VIII. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Malatya, 1, 2016, 58-65, .