6. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ile Baş Etmede Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi

MAKALE

6. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ile Baş Etmede Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
51
Yıl
Sayfa Aralığı
769- 777
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, okul tükenmişliği ile baş etmede Çözüm Odaklı grupla psikolojik danışmanlığın etkisi araştırılmıştır. Çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki Özel Sabahattin Zaim Ortaokulunda okuyan 6. Sınıf Öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin okul tükenmişliğini belirlemek için Aypay (2011) tarafından geliştirilmiş İÖOTÖ “İlköğretim Öğrencileri Okul Tükenmişliği Ölçeği” kullanılmıştır. Okul tükenmişliği yüksek ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 16 erkek öğrenci rastgele 8’i deney 8’i kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışmada deney grubuna 8 haftalık Çözüm Odaklı grupla psikolojik danışmanlık yapılmış kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Verilerin analizinde deney ve kontrol gruplarının tükenmişlik puanlarının karşılaştırılması için Mann-Whitney-U testi ve grup içi karşılaştırma için Wilcoxon testi yapılmıştır. Sonuçlar, okul tükenmişliğini azaltmada Çözüm Odaklı grupla psikolojik danışmanlığın etkili olduğunu, ancak okul tükenmişliğinin alt boyutları olan aileden kaynaklı tükenmişlik ve okulda yetersizlik alt boyutlarında etkili olmadığını göstermiştir. Toplam tükenmişlik puanlarının, ön-test son-test puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Bal, Pervin Nedim - Kaya, Casim, 6. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği ile Baş Etmede Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51, 2017, 769- 777, pdf.