7. ve 8. sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Akademik Başarı ve Çoklu Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Analizi

MAKALE

7. ve 8. sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Akademik Başarı ve Çoklu Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Analizi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
2187-2199
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bireylerin öğrenme becerileri, bilimsel süreç becerilerindeki yeterlikleri, diğer duyuşsal kapasite ve özelikleri ve farklı zekâ alanlarına yatkınlıklarıyla ilgili olabilir. Bunlar arasındaki ilişkiler akademik başarıyı yordamada da kullanılabilir. Bu nedenle bu çalışmayla ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, akademik başarıları ve çoklu zekâ türleri ve değerleri arasındaki ilişkilerin çalışılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda İzmit ilinde biri özel biri kamu iki okulda 7 ve 8 sınıf larda 47 kadın 51 erkek olmak üzere toplam 98 öğrenciye bilimsel süreç becerileri testi, çoklu zekâ envanteri uygulanmış ve e-okul sisteminden öğrencilerin akademik ortalamaları alınmıştır. Akademik Başarı çoklu zekâ türleri toplamı olarak varsayılan genel zekâyla anlamlı bir ilişki içinde görülmemektedir ancak tüm temel, üst ve genel bilimsel süreç becerileriyle yüksek anlamlı ilişkiler sergilemektedir. Akademik başarı ile çoklu zekâ türleri ve dereceleri arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Çoklu zekâ alanlarından ritmik zekâ temel bilimsel süreç becerilerinden uzay zaman ilişkisi kurma ile ve sayısal zekâ da tahmin yapma becerisiyle anlamlı ilişkiler göstermiştir. Diğerleri arasındaki ilişkiler anlamsızdır.

Şahin, İsmet - Yılmaz, Gökçe, 7. ve 8. sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Akademik Başarı ve Çoklu Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Analizi, Journal of Human Sciences, Sakarya, 2, 2017, 2187-2199, pdf.