Okul İklimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

MAKALE

Okul İklimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
107-122
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu meta-analiz çalışmasında, okul ikliminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin ortalama etki büyüklüğünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan taramada, 62 tanesi meta-analize dâhil edilebilen 153 araştırmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmayla 62 araştırma bir araya getirilerek 81.233 kişilik örneklem grubu elde edilmiştir. Rassal etkiler modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, okul ikliminin öğrencilerin akademik başarısını orta düzeyde (Cohen, 1988) etkilediğini göstermiştir. Çalışmada belirlenen ders başarısı, örneklem grubu, yayım türü ve yayım yılı moderatörlerinden sadece yayım yılının moderatör değişken olduğu saptanmıştır. Bulgular okul ikliminin öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen önemli değişkenlerden biri olduğunu göstermiştir.

Karadağ, Engin - İşçi, Sabiha - Öztekin, Özge - Anar, Suat, Okul İklimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Malatya, 2, 2016, 107-122, pdf.