Ergenlik Döneminde Gençlerle Yaşanan Ailevi Sorunlar ve İletişimsel Açmazlar

MAKALE

Ergenlik Döneminde Gençlerle Yaşanan Ailevi Sorunlar ve İletişimsel Açmazlar

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Kategori
Makale Özeti
Ergenler birçok karmaşık duyguyu beraber yaşayarak kendilerini tanımaya ve hayatlarını anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Bu dönemde ergenin kendisini kontrol etmesi, duygularına hâkim olması, etraftan gelebilecek olan tehlikelere karşı kendisini koruması ve eğitim sürecini de beraberinde sağlıklı ve başarılı yürütmesi oldukça zordur. Bu süreçte etrafından gelebilecek telkin ve tavsiyelere uygun davranamaması, özellikle okul ve ailenin kendisinden beklentilerinin kapasitesinin üstünde olması ve üst kuşaklarla aynı dili konuşamaması sosyal çevresiyle sağlıklı iletişim kurmasını engellemekte ve iletişim kazalarına maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı; gençlerin ergenlik döneminde yaşadığı sorunlar ve bu sorunların kendilerine, aile ilişkilerine, sosyal hayatlarına ve iletişimlerine etkisini ortaya koymaktır. Gençlerin sosyal sorunlarının ortaya çıkardığı açmazlar çözülemediği zaman yeni sorunların doğması kaçınılmaz olmaktadır. Ergenlik döneminde bireylerin yaşadığı çeşitli sorunlar, hayatlarının çeşitli kademelerinde karşılarına çıkıp birtakım engeller doğurmaktadır. Bu araştırma, 2016 yılında Sakarya İlinde lisede okuyan 13-18 yaş arası 15 gence uygulanan 15 mülakat sorusu ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilerek çıkarımlar elde edilmiştir. Araştırmada; ergenlik döneminde bedende görülen değişikliklerden memnun olmayan bireylerin mutsuzluk yaşadıkları, duygularda yaşanan zikzakların sosyal sorunlar oluşturduğu, ailelerin çocuklara nasıl davranması gerektiğine dair bilgi yetersizliğinin çocuklarla iletişimi olumsuz etkilediği, arkadaş çevresinin cazibesinin aile ilişkilerini zayıflattığı ve sosyal riskleri artırdığı, ergenlik sürecinin sağlıksız yönetiminin gençlerde kendine ve çevresine güven, öfke kontrolü, aşırı sevgi gösterme ve görme isteği gibi sorunlar doğurduğu, ergenlikteki kimlik arayışının getirdiği özenme ve merak duygusunun cinsel yönelimleri etkilediği, ergenlik dönemindeki arayışların gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucu deneme riskini artırdığı ve kuşak farkı dolayısıyla ergenlerin aileleri tarafından yeterince anlaşılamadıkları varsayımından hareket edilmiştir. Araştırmada şu bulgulara ulaşılmış ve çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Gençlerin çoğunun ders çalışma ve arkadaşlarıyla vakit geçirme konularında aileleri tarafından eleştirildikleri ve baskı altında yaşadıkları görülmektedir. Gençlerin çoğu ailelerinin kendilerini anlamadıklarını düşünmektedir. Çoğunluğu kızlardan oluşan yarıdan azı ise ailede anlaşılma sorunu yaşamadıklarını ifade etmişleridir. Akşamleyin eve geç gelme bir sorun olarak gözükmektedir. Özellikle kızlar eve geç geldiğinde aile tepkisi daha yüksek olmaktadır. Akşam saatlerinde kızların dışarda kalması aileleri tedirgin etmekte ve ailelerin koruyucu özelliği öne çıkmaktadır. Gençlerin yarısı arkadaş ilişkilerine ailelerinin karışmadığını ifade etmekte ve çekirdek modern ailede gençlerin arkadaş seçimlerine daha müsamahalı davranıldığı görülmektedir. Arkadaş ilişkisinin gençleri yeni şeyleri denemesinde etkili olduğu ve daha çok sigaranın denendiği ve gerekçesinin kişilik testi ve kendini hissettirme duygusu olduğu söylenmiştir. Gençlerin %70’inin saldırganlık davranışı gösterdikleri ve bunları çoğunun kız olması dikkat çekicidir. Saldırganlık nedenleri olarak; “feministlik, korumacı olma, sigaradan uzak kalma ve uykusuzluk, ailenin ders çalışma konusundaki baskısından bunalma, arkadaşlarıyla iletişim sorunları yaşama, sınav stresi yaşama ve anlaşılmama düşüncesi” gösterilmiştir. Gençlerin %66,3’ü alkol veya sigaradan en az birini kullandığını ifade etmişlerdir. Ergenlik dönemindeki gençlerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğu, psikolojik, sosyolojik ve biyolojik açıdan zor zamanlar atlatabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Aileler gençlerle anlayış çerçevesinde sağlıklı bir iletişim kurarak, isteklerini, arzularını, onları rahatsız eden durumları dinleyerek onlara psikolojik destek vermelidir. Bu dönemde kendilerini yalnız ve anlaşılmaz hisseden gençlere aslında anlaşıldıklarını ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, bu dönemin zararlarını en aza indirecektir. İletişim dilinde çocuklarıyla anlaşabilen aileler gençlerin sorunlarını anlama ve çözme yönünde ciddi mesafe alabilirler.

Genç, Yusuf - Adıgüzel, Yusuf, Ergenlik Döneminde Gençlerle Yaşanan Ailevi Sorunlar ve İletişimsel Açmazlar, International Congress on Politic Economic and Social Studies, 3, 2017, .