Ergenlerin Şiddet Eğilimleri ve Empatik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

MAKALE

Ergenlerin Şiddet Eğilimleri ve Empatik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
147-180
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ergenlerin şiddet eğilimlerinin ve empatik eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve şiddet eğilimi ve empatik eğilim arasındaki ilişki düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma, Yozgat ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anadolu lisesi ve Anadolu öğretmen lisesinde 9, 10 ve 11. sınıflara devam eden tam aileye sahip herhangi bir engeli olmayan 319 kız 194 erkek olmak üzere toplam 513 ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veriler Öğrenci Bilgi Formu, Şiddet Eğilim Ölçeği ve KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği-Ergen Formu ile toplanmıştır. Tüm sonuçlar (p<0.05) düzeyinde istatistiksel anlamlı olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda; Okul türü, cinsiyet ve sınıfın saldırganlık puan değerleri üzerinde istatistiksel açısından anlamlı derecede farklılığa neden olduğu (p<0.05) saptanmıştır. Okul türü ve sınıfın duygusal, bilişsel ve toplam empati puan değerleri üzerinde istatistiksel açısından anlamlı derecede farklılığa neden olmazken (p>0.05), cinsiyetin duygusal, bilişsel ve toplam empati puan değerleri üzerinde istatistiksel açısından anlamlı derecede farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda da saldırganlık puanı ile duygusal empati puanı, bilişsel empati puanı ve toplam empati puanı arasında istatistiksel olarak negatif yönlü, anlamlı derecede zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Salı, Güneş, Ergenlerin Şiddet Eğilimleri ve Empatik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Adana, 2, 2017, 147-180, pdf.