15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkileri

MAKALE

15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
16
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
401-422
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, tüm toplumu etkileyen ve temel insani değerlerle birlikte yaşamın bütünlüğünü hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminin üniversite öğrencilerinin din algısı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmada hazır bilgiden yararlanma tekniğinin yanı sıra ilişkisel tarama yöntemine uygun olarak anket tekniği kullanılmıştır. Karabük Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 310 kişilik bir örneklem grubuna uygulanan araştırmada, kişisel bilgi formunun yanı sıra araştırmacılar tarafından geliştirilen darbe girişimi sonrasında Müslüman algılarında değişmenin olup olmadığını tespite yönelik soruların bulunduğu anket formu uygulanmıştır. Ayrıca örneklemin “Herhangi bir dinî grup veya cemaate bağlı olan veya olmayan Müslümanlar ile FETÖ/PDY örtüne bağlı Müslümanlar”a atfettikleri darbe girişimi öncesi ve sonrası stereotipleri belirlemek amacıyla “sıfat listesi” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yaşananlar cemaatlere bakışı nispeten olumsuz etkilese de dinî değerlere bakış noktasında önemli bir olumsuz bakışın gelişmediği görülmüştür. Özellikle fakülte değişkeni bağlamında incelenen verilerden elde edilen bulgulara göre, İlahiyat Fakültesi ile diğer fakültelerde okuyan öğrencilerin özellikle dinî referanslar, bağlılık durumu ve güven gibi konulardaki düşünceleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Sıfat listesiyle ilgili yapılan değerlendirmeye göre ise herhangi bir cemaate bağlı olmayan Müslümanlar için darbe öncesi ve darbe sonrası olumlu sıfatların tercih edildiği dikkat çekerken, müntesipli Müslümanlar için darbe sonrası bazı olumlu sıfatların tercihinde düşüş olduğu, olumsuz sıfatların tercih edilme oranının ise yükseldiği belirlenmiştir. FETÖ/PDY üyeleriyle ilgili değerlendirmede ise örneklemin darbe öncesi ve darbe sonrası olumsuz sıfatlama yaptıkları ve darbe sonrası bu oranların daha da yükseldiği tespit edilmiştir.

Özcan, Zeynep - Doğan, Mebrure, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Üniversite Öğrencilerinin Müslüman Algısı Üzerindeki Etkileri , Turkish Studies Dergisi, Ankara, 16, 2017, 401-422, pdf.