Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Suriyeli Mültecilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

MAKALE

Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Suriyeli Mültecilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
31-44
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, Gençlik Merkezi faaliyetlerine katılan Suriyeli Mültecilerin algıladıkları hizmet kalitesinin fiziksel çevre, etkileşim ve çıktı kaliteleri bakımından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Osmaniye gençlik merkezindeki Suriyeli mülteciler, örneklemi ise Osmaniye gençlik merkezi kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlere katılan 106 erkek, 63 kadın olmak üzere toplamda gönüllü 169 Suriyeli mülteci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgilerin yer aldığı demografik form ile Aycan (2005) tarafından gençlik merkezlerine yönelik olarak geliştirilen, daha sonra Polat ve ark., (2013) tarafından yeniden düzenlenerek geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan “Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışma için, verilerin homojenliği ve varyansları test edilmiş, farklılıkların belirlenmesinde Independent-Samples T Testi, One-Way ANOVA, farklılığın kaynağının tespit edilmesinde ise Tukey testi kullanılmıştır. Ölçeğin bu çalışma için hesaplanan Cronbach Alpha değeri ,82 olarak tespit edilmiştir. Algılanan hizmet kalitesi ölçeğinin tüm soruları için Suriyeli mültecilere ait ortalama değer 4,33 ± 0,47 olarak tespit edilmiştir. Mültecilerin barınma ve medeni durum faktörlerine bağlı olarak algıladıkları hizmet kalitesi boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa rastlanmazken; cinsiyete bağlı olarak hizmet kalitesi alt boyutlarının tamamında kadınlara ait değerler, erkeklere nazaran yüksek bulunmuş ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Suriyeli mültecilerin tesis kullanımı, gelir ve etkinlik türü faktörlerine bağlı olarak algıladıkları hizmet kalitesi boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Yaş faktörüne bağlı algılanan hizmet kalitesi alt boyutlarında fiziksel çevre kalitesi ve çıktı kalitesi alt boyutlarında; eğitim faktörüne bağlı olarak ise tüm algılanan hizmet kalitesi boyutlarında istatistiksel anlamda farklılıklar gözlenmiştir (p<0.05). Araştırmamız bulgularına dayanarak Suriyeli mültecilerin genel anlamda algıladıkları hizmet kalitesinden memnun oldukları söylenilebilir.

Özsarı, Arif - Fişekçioğlu, İ. Bülent - Altın, Mehmet, Gençlik Merkezi Faaliyetlerine Katılan Suriyeli Mültecilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1, 2017, 31-44, pdf.