Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları ve Antropometrik Profillerinin Belirlenmesi: Erzincan Örneği

TEZ

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları ve Antropometrik Profillerinin Belirlenmesi: Erzincan Örneği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
437297
Sayfa Sayısı
169
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Çalışmamızın amacı; beslenme alışkanlıklarının yerleştiği kritik bir dönem içerisinde olan üniversite öğrencilerinin vücut kompozisyonunu belirlemek, referans değerlerle karşılaştırmak, beslenme alışkanlıklarını anketlerle saptayarak öğrencilerin beslenme örüntüsü sonucunda şekillenen fiziki yapısını antropometrik yöntemlerle değerlendirerek vücut bileşiminin yaş ve cinsiyetlere göre değişimi ortaya koymaktır. Bulgularımıza göre vücut ağırlığı ortalama değeri erkek öğrencilerde 71,66 kg, kadın öğrencilerde 57,20 kg'dır. Boy uzunluğu ortalama değerleri incelendiğinde; erkek öğrencilerin 175,91 mm, kadın öğrencilerin ise 161,49 mm olduğu gözlenmiştir. Bu veriler sonucunda ulaştığımız BKE ortalama değerleri erkek öğrencilerde 23,15 kg/m², kadın öğrencilerde 21,99 kg/m²'dir. Örneklemin bel/kalça oranı ortalama değeri erkek öğrencilerde 0,81; kadın öğrencilerde 0,70 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin BKE değerleri ve barınma yerleri incelendiğinde zayıf öğrencilerin %50'si; obez öğrencilerin ise %60'ı yurtta kalmaktadır. Yurtta yeterli ve dengeli beslenemeyen öğrencilerin BKE değerlerinde sapmalar söz konusudur. Öğrencilerin %86'sı öğün atladığını belirtmiştir. Bunun en önemli sebebinin zaman yetersizliği olduğunu bildirmiştir. Örnekleme dahil olan öğrencilerin beden algısı test sonuçları analiz edildiğinde erkek öğrencilerin %46'sı, kadın öğrencilerin 48,8'i sağlık açısından "aşırı duyarlı" olduğu tespit edilmiştir. BKE değerlerine göre zayıf öğrenciler arasında anksiyete düzeyinde olan hiçbir öğrenciye rastlanmamıştır. Ölçek sonuçlarına göre zayıf öğrencilerin %50'si ve normal öğrencilerin %29,6'sı duyarlı, aşırı şişman öğrencilerin %42,4'ü ve obez öğrencilerin %70'i aşırı duyarlıdır. Öğrencilerin devam ettikleri fakülteleri açısından beden algısı test sonuçları değerlendirildiğinde tüm bölümlerde en yüksek beden algısı oranı "aşırı duyarlı" olarak tespit edilmiştir. Örneklemimiz Türkiye'de yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında benzer sonuçlar gösterirken, Dünya'da referans değerleri olarak kullanılan CDC verileri ile karşılaştırıldığında özellikle boy, ağırlık ve BKE değerlerinin çalışmamız değerlerinden daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Özütürker, Sevda, Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları ve Antropometrik Profillerinin Belirlenmesi: Erzincan Örneği , Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.