Çevrimiçi Ortamda Yürütülen Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri

MAKALE

Çevrimiçi Ortamda Yürütülen Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
63-83
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi ortamda düzenlenen “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersinin amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreçlerine yönelik öğrenci görüşlerini belirlemektir. Tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma, 2014-2015 öğretim yılında güz-bahar dönemlerinde Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde açılan Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersini alan gönüllülük esasına göre görüşlerine başvurulan 69 doktora öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada açık uçlu anket aracılığıyla toplanan veriler betimsel analiz tekniğine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, doktora öğrencileri Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersinin amaçlarına, içeriğine, öğrenme- öğretme sürecine ve değerlendirme süreçlerine yönelik genel olarak olumlu görüş bildirmişlerdir. Doktora öğrencilerinin dersin amaçlarına yönelik yeterli, etkili, anlaşılır, ulaşılır olduğu biçiminde, içeriğine yönelik faydalı, ilgi çekici, anlaşılır, açık, net ve yeterli gibi görüşleri, öğrenme – öğretme sürecine yönelik online olmasının olumlu olduğu, açık, etkileşime dayalı, öğretici olduğu gibi görüşleri ve değerlendirmeye yönelik ise yeterli olduğu, değerlendirmenin amacına uygun, objektif olduğu yönünde görüşleri bulunmaktadır.

Güven, Meral, Çevrimiçi Ortamda Yürütülen Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 2016, 63-83, pdf.