Genç Erişkin Erkeklerde Şiddet Eğilimi ve Psikolojik Durum ile İlişkisi

MAKALE

Genç Erişkin Erkeklerde Şiddet Eğilimi ve Psikolojik Durum ile İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
77-84
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma, genç erkek erişkinlerin şiddete eğilim düzeylerini tanımlamak, sosyo-demografik ve psikolojik özellikleri ile ilişkisini ve etkileyen faktörleri ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Konya ilinde Mayıs-Aralık 2015 tarihleri arasında askeri hastaneye başvuran 200 genç erişkin oluşturmuştur. Veriler “Soru Formu”, “Şiddet Eğilim Ölçeği (ŞEÖ)”,“Kısa Semptom Envanteri-(KSE)-(Brief Symptom Inventory-(BSI)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi için bağımsız örneklem t testi, varyans analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.ŞEÖ ve KSE arasında güçlü ilişkiler bulunmuştur. Regresyon Analizine göre, şiddete eğilim modelinde sırasıyla kardeş sayısı, önceden şiddete maruz kalma, psikolojik hastalık öyküsü, alkol kullanma öyküsü ve sağlık algısı şiddet eğilimini açıklayan en güçlü faktörler olarak bulunmuştur. Bulgular Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ve bir askeri birlikte toplanan gençlerin şiddet davranışlarını yansıtmıştır. Sonuçlar, genç erkeklerin toplu olarak yaşadığı kurumlarda (askeri birlikler, yurtlar, yatılı okullar vb.) planlanacak eğitim ve danışmanlık programlarında yol gösterici olarak kullanılabilir.

Çetin, Özge Işıl - Erdoğan, Semra, Genç Erişkin Erkeklerde Şiddet Eğilimi ve Psikolojik Durum ile İlişkisi, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, İstanbul, 2, 2017, 77-84, pdf.