Ortaöğretim Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

MAKALE

Ortaöğretim Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
42
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
50-68
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen beşli Likert tipi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi (DYKİGA) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları 536 (326 bayan, 210 erkek) ortaöğretim öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nin Kuzey Batısında yer alan iki ilindeki 615 (414 bayan, 201 erkek) ortaöğretim öğrencisinden meydana gelmiştir. Elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde DYK’ya ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu olduğu ve bazı değişkenlere (cinsiyet, okul yerleşkesi, sınıf seviyesi) göre farklılık gösterdiği fakat okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar hakkındaki değerlendirmelere tartışma ve sonuç bölümünde detaylı olarak yer verilmiştir.

İncirci, Ayhan - İlğan, Abdurrahman - Sirem, Özgür - Bozkurt, Sinan, Ortaöğretim Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi I, Burdur, 42, 2017, 50-68, pdf.