Anne ve Babaların Eğitim Düzeyi ve Mesleki Statüleri ile Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetçilik ve Muhafazakârlığı Arasındaki İlişki

MAKALE

Anne ve Babaların Eğitim Düzeyi ve Mesleki Statüleri ile Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetçilik ve Muhafazakârlığı Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
9
Yıl
Sayfa Aralığı
89-109
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada anne ve babaların eğitim düzeyi ve mesleki statüleriyle kadın ve erkek bireylerin muhafazakârlık ve cinsiyetçilik düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu bağlamda 229 kadın ve 189 erkek olmak üzere 418 üniversite öğrencisinden (Ortyaş = 22.31, S = 3.3) oluşan örnekleme anne-babalarının eğitim düzeyi ve mesleki statüleri ile ilgili soruların yanı sıra, düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik alt boyutlarını içeren Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği ve Genel Muhafazakârlık Ölçeği sunulmuştur. Bulgular, ebeveynlerin eğitim düzeylerinin ve mesleki statüsünün kadın ve erkek katılımcıların düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik ve muhafazakârlık değerleri ile çoğunlukla negatif korelasyon değerine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, her iki ebeveynin de eğitim seviyesinin ve mesleki statüsünün erkeklerden daha çok kadınların düşmanca ve korumacı cinsiyetçiliği ve muhafazakârlığıyla ilgili olduğu bulunmuştur. Son olaraksa, bulguların alan yazınla olan uyumlulukları ve çelişkileri tartışılmış, kuramsal ve uygulamalı katkıları ortaya koyulmuş ve bazı sınırlılıkları belirtilmiştir.

Kuzlak, Abdulkadir - Çuvaş, Burcu - Sakallı-Uğurlu, Nuray, Anne ve Babaların Eğitim Düzeyi ve Mesleki Statüleri ile Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetçilik ve Muhafazakârlığı Arasındaki İlişki, Nesne Psikoloji Dergisi, 9, 2017, 89-109, pdf.