Hayallerime Güneş Doğuyor Projesinin Lise Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Hali Ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi

MAKALE

Hayallerime Güneş Doğuyor Projesinin Lise Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Hali Ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
42
Yıl
Sayfa Aralığı
272-286
Tam Metin (PDF)
Makale Özeti
Araştırmanın amacı Kayseri’nin Develi ilçesinde Develi Ayşe-Yahya-Fatma Kocatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesine devam eden öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yapılan “Hayallerime Güneş Doğuyor” projesinin öğrencilerin psikolojik iyi olma hali ve umutsuzluk düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırma 165 kız öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma deneysel araştırma modelinde yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest tek deney gruplu desen yöntem olarak kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ryff (1989a) tarafından geliştirilen ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Akın (2008) tarafından yapılan “Psikolojik İyi Olma Ölçekleri” ve Beck ve ark (1974) tarafından geliştirilen ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Seber ve ark (1993) tarafından yapılan “Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, uygulanan projenin öğrencilerin psikolojik iyi olma hali durumunu ve umutsuzluk düzeylerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Bahadır, Ziya - Certel, Zehra - Orhan, Ali, Hayallerime Güneş Doğuyor Projesinin Lise Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Hali Ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 2017, 272-286, pdf.