Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikler

MAKALE

Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
1-12
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türk üniversite öğrencileri için psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Çalışma grubu yaşları 18 ile 33 arasında değişen 500 öğrenciden oluşmaktadır. Ölçeğin öncelikle dilsel eş değerliliği yapılmış sonra geçerlilik ve güvenirlik analizlerine geçilmiştir. Yapı geçerliliği için hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliliği için Yaşam Doyumu Ölçeği ile Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin iç tutarlılık güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin orijinal ölçekle aynı faktör yapısına sahip olduğu bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda bu ölçeğin iyi uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Mutluluk Korkusu Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği arasında olumsuz yönde ve anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Veri analizi sonucunda Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türk üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Türk, Tuğba - Malkoç, Asude - Kocabıyık, Oya Onat, Mutluluk Korkusu Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikler, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 1, 2017, 1-12, pdf.