Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde Tedaviyi Bırakma İle İlişkili Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi

MAKALE

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde Tedaviyi Bırakma İle İlişkili Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
6
Yıl
Sayfa Aralığı
621-629
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Tedaviyi bırakma, klinisyenin önerisi dışında tedavinin erken sonlandırılması olarak tanımlanmıştır. Tedaviyi bırakma, yetersiz tedaviye, bozukluğun sürmesine ve daha kötü yaşam kalitesine neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğindeki tedaviyi bırakma ile ilişkili olabilecek tanı, tedavi şekli, tedavi geçmişi ve çocuk ve aile ile ilişkili sosyodemografik özellikler gibi olası etkenlerin araştırılmasıdır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Bezmialem Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ayaktan Hasta Kliniği’ne Temmuz 2015-Mayıs 2016 arasında başvuran 6-18 yaşları arasındaki 954 çocuk ve ergen oluşturmuştur. Psikiyatrik tanıların belirlenmesi için yarı-yapılandırılmış psikiyatrik görüşme yapılmıştır. Sonuçlar: Örneklemin tamamında tedaviyi bırakma oranı %52.0 (%29.0 erken; %23.0 geç bırakma) olarak bulunmuştur. Psikoterapi ve ilaç tedavisinin birlikte uygulandığı olguların yaklaşık %70’i tedavilerini sürdürmüştür. Eksternalizan bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı, tedaviyi geç dönemde bırakan grupta anlamlı olarak yüksek iken, internalizan bozukluk tanısı tedaviye devam eden grupta daha yüksek bulunmuştur. Anne eğitimi tedaviye uyum ile olumlu ilişki göstermiştir. Çocuğa daha önce psikiyatrik tanı konmuş olması (OR=1.251, CI=1.05-1.49, p=0.011) diğer etkenlerden bağımsız şekilde tedaviyi bırakma konusunda koruyucu bir etken olarak saptanmıştır. Tedavi yöntemleri değerlendirildiğinde sadece ilaç tedavisi alanların%74.6’sının tedaviyi geç dönemde bıraktığı, ayrıca sadece farmakolojik tedavi almanın tedaviyi bırakma konusunda bağımsız bir risk etkeni (OR=0.586, CI=0.47-0.72, p<0.001) olduğu bulunmuştur. Tartışma: Tedaviyi bırakma oranları önceki çalışmalardan daha yüksek çıkmıştır. Polikliniğe başvurma nedeni ve önerilen tedavi yöntemi, hastanın tedaviye uyumunu öngördürebilir. Tedaviyi bırakma ile ilişkili etkenlerin ve mevcut sağlık sistemi, kaynak yetersizliği gibi tedavi uyumunu olumsuz etkileyebilecek etkenlerin açığa çıkarılması için daha fazla yerel çalışmalara gerek vardır.

Örengül, Abdurrahman Cahid - Görmez, Vahdet, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde Tedaviyi Bırakma İle İlişkili Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 2017, 621-629, pdf.